option vote
Vaporeon 1
Flareon 0
Jolteon 0
Leafeon 0
Glaceon 0
Espeon 1
Umbreon 13
Sylveon 11
Eeveee 0

< View All polls